Statuten

Oneiros vzw
De Lescluzestraat 70
2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0454.017.309

De algemene vergadering van 27 september 2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen. Aldus wordt volgende nieuwe tekst van de statuten aangenomen:

Titel 1: Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1: Benaming

De vereniging draagt de naam “Oneiros vzw”.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.

Artikel 3: Doel van de vereniging

Het belangeloze doel van de vzw is:

Het organiseren van rollenspelen, het verspreiden en ondersteunen van rollenspelen in al zijn aspecten, inclusief Live Action Roleplay (LARP)/ Jeu de rôle grandeur nature (GN) en verwante sportieve en culturele activiteiten voor jongeren en volwassenen.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Uitkeringen van vermogensvoordeel aan stichters, bestuurders of leden zijn niet toegestaan.

Artikel 4: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur

Titel 2: Leden

Artikel 5: De leden & Ledenregister

De vereniging bestaat uit leden.
De vereniging telt minimaal 3 leden. Alle leden maken deel uit van de algemene vergadering.

Kandidaat-leden dienen minstens:

 • 18 jaar oud te zijn;
 • deelgenomen te hebben aan één door de vereniging georganiseerd evenement en hun bijdrage tijdig betaald te hebben in het voorgaande jaar; en
 • een schriftelijk verzoek te richten naar het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan controleert de voorwaarden en aanvaardt de kandidaat-leden.

De oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.

Het ledenregister zal bijgehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

Aan een lidmaatschap komt een einde:

 1. Wanneer het lid zijn/haar ontslag aanbiedt, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter;
 2. Wanneer een lid twee opeenvolgende algemene vergaderingen afwezig is zonder verontschuldiging;
 3. Wanneer een lid gedurende twee jaar niet meer heeft deelgenomen aan aan één door de vereniging georganiseerd evenement
 4. In geval van rechtsonbekwaamheid;
 5. Bij overlijden.

Artikel 7: Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:

 • de statutenwijziging
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders.
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting.
 • de ontbinding van de vereniging.
 • de uitsluiting van een lid.
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.;

Artikel 8: Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben binnen de eerste zes maanden volgend op de beëindiging van het boekjaar. De algemene vergadering kan plaatsvinden via een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden er om vraagt.

Artikel 9: Bijeenroeping

De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda van de vergadering. Elk voorstel dat ondertekend is door 1/20ste van de leden wordt op de agenda geplaatst. Agendapunten voorgedragen door de leden moeten minstens 8 dagen voor de algemene vergadering worden ingediend bij de voorzitter.

Ook bestuurders die geen lid zijn, worden -zonder stemrecht- uitgenodigd voor de algemene vergadering.

Tijdens de algemene vergadering kunnen enkel extra agendapunten worden toegevoegd onder volgende twee voorwaarden: alle leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aanwezigen moeten akkoord gaan.

Artikel 10: Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij verhindering van de voorzitter, door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 11: Volmachten

Elk lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Hierbij geldt dat een aanwezig lid slechts één afwezig lid kan vertegenwoordigen.

Artikel 12: Stemming

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitgezonderd bij het wijzigen van de statuten of het doel van de vzw, bij het uitsluiten van een lid of bij de ontbinding van de vereniging.

 • Een wijziging van de statuten kan enkel goedgekeurd worden wanneer minstens 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens 2/3de van de uitgebrachte stemmen hiermee akkoord gaat, onthoudingen worden hierbij noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. Wordt dit aantal niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van de statuten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Hetzelfde stemquorum als voor de eerste vergadering blijft geldig. Deze vergadering kan niet plaatsvinden binnen de eerste vijftien dagen volgend op de eerste algemene vergadering;
 • Alle andere gewone beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Onthoudingen en ongeldige stemmen tellen dus niet mee. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 13: Aanwezigheid van derden

Externen kunnen als waarnemer door het bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergadering als dit in het belang van de vzw is.

Artikel 14: Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. Deze notulen van de algemene vergadering worden per e-mail verzonden naar alle leden, tenzij het lid vraagt deze met de post te verzenden. De notulen zijn steeds ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar. Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door het bestuur worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft.

Titel 3: Het bestuur

Artikel 15: Mandaat

Het bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen.

Artikel 16: Samenstelling

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuurders.

Het bestuur wordt voor een termijn van onbepaalde duur benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Kandidaten voor het bestuur bezorgen hun kandidatuur minstens 8 dagen voor de algemene vergadering aan de voorzitter. Bestuurders die minstens de helft van de vertegenwoordigde stemmen halen zijn verkozen.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Artikel 17: Functies

Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 18: Beëindiging van het mandaat

Het mandaat van bestuurder eindigt:

 • Wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter en het ontslag zal nadien bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende algemene vergadering;
 • Wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met een gewone meerderheid;
 • Bij rechtsonbekwaamheid.
 • Bij overlijden.

Wanneer door vrijwillig ontslag het aantal bestuurders zakt onder het wettelijke of statutaire minimum, blijft de bestuurder in functie, tot in zijn vervanging is voorzien. De bestuurder wordt dan geacht de taak verder te zetten, volgens het “goede huisvader-principe” tot in vervanging is voorzien. Is er geen vervanging binnen een termijn van 3 maanden, dan kan de bestuurder ervan uitgaan dat zijn ontslag aangenomen is.

Artikel 19: Bijeenroeping

De voorzitter of een bestuurder die de voorzitter vervangt zorgt voor de uitnodiging met agenda. Minstens 2 bestuurders kunnen het bestuur samenroepen.

De oproep gebeurt minstens 5 dagen voor de samenkomst van het bestuur, bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 20: Beraadslaging

Het bestuur vergadert als college en kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat. Elke bestuurder heeft de mogelijkheid om zich via de notulen te distantiëren van een beslissing. Het bestuursorgaan kan in alle gevallen schriftelijk beraadslagen.

Artikel 21: Notulen

De besluiten van het bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging in het intern verengingsdossier.

Artikel 22: Vertegenwoordiging

De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of de voorzitter afzonderlijk handelend.

Titel 4: Ontbinding

Artikel 23: Bestemming van het actief

Ingeval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door de algemene vergadering aangeduide vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft.

Artikel 24: Aanduiding vereffenaars

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

Titel 5: Diverse bepalingen

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

De goedgekeurde jaarrekening wordt uiterlijk één maand na goedkeuring neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank.