Algemene Inschrijvingsvoorwaarden

Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door VZW Oneiros.

Inschrijvingen

 1. Elke deelnemer aan een event van VZW Oneiros wordt automatisch lid voor het jaar waarin het event plaatsvindt, na ontvangst van betaling.
 2. Een inschrijving is pas geldig wanneer de betaling volledig is, met gebruik van de juiste mededeling en wanneer de gegevens via de website correct zijn ingevuld met inbegrip van bevestiging van Familiale Verzekering.
 3. Deelnemers zijn verplicht zich individueel en met hun echte naam en voornaam in te schrijven voor een event, zoniet is hun inschrijving niet geldig.
 4. Het is zeer belangrijk dat er ook individueel per inschrijving wordt betaald.
  Groeps- en verzamelde betalingen dienen door onze administratie manueel te
  worden verwerkt. Deze krijgen dus de laagste prioriteit.
 5. Betalingen dienen te geschieden in Euro. Betalingen dienen steeds gedaan te worden via bankoverschrijving (geen cash stortingen of betaling op een event meer toegestaan!)
 6. Inschrijvingen voor alle activiteiten gelden tot volboeking van een activiteit. Bij gelijktijdig betalen voor een laatste beschikbare plaats hebben de projectverantwoordelijken het laatste woord in wie wordt toegelaten en wie op een eventuele wachtlijst komt.

Prijs

De prijs van een activiteit wordt kenbaar gemaakt via de Oneiros Website, affiches, strooibriefjes en / of mailings. Het bedrag van de betaling dient zo snel mogelijk na de inschrijving te worden betaald. Dit laat VZW Oneiros toe om de nodige kosten te maken om jouw deelname zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De prijs omvat het deelnamegeld, eventuele maaltijden & drank en overnachtingen, indien aangekondigd in het event.

Huur van materiaal is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Verplichtingen van VZW Oneiros

VZW Oneiros verbindt er zich toe de persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers niet aan derden kenbaar te maken tenzij op verzoek van een arts of op uitdrukkelijk verzoek van de lokale of federale overheid. Een uitzondering op deze regel is het vermelden van uw persoonlijke naam op de publieke inschrijvingslijst voor een evenement op de website en in de deelnamelijst die doorgestuurd wordt voor de verzekering.

Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemers zullen alle voor de activiteit relevante inlichtingen verstrekken, tijdig en duidelijk.

Indien verkeerde inlichtingen verstrekt worden en dit tot extra kosten of juridische twisten kan leiden, kan VZW Oneiros deze kosten in rekening brengen bij de verstrekker van de verkeerde inlichtingen, en toekomstige deelname weigeren of de deelname tijdens een activiteit beëindigen.

De deelnemer (of diens ouders in geval van minderjarigheid) MOET:

 • in het bezit te zijn van een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
 • aangesloten zijn bij een erkend ziekenfonds.

De verstrekte medische gegevens zullen enkel gebruikt worden om in geval van nood overgemaakt te worden aan hulpverleners. Het is aan de deelnemers zelf om te waken over de eventuele inname van medicatie en om gekende allergenen te vermijden, het invullen van allergieën op de medische fiche betekent geenszins dat het (de) bepaalde produkt(en) niet aanwezig zal (zullen) zijn op het evenement noch dat VZW Oneiros aansprakelijk kan gehouden worden voor een eventuele inname.

In geval van voedsel-allergie of andere voedsel-gerelateerde eisen, is het aan de deelnemers zelf om de nodige vervangende of alternatieve voeding te voorzien. Een overenkomst met de kookploeg van het desbetreffende evenement kan uiteraard altijd, mits overleg met de projectveantwoordelijke.

Verbreking door de deelnemer

Deelnemers die niet kunnen deelnemen aan een event waarvoor ze ingeschreven hebben dienen zich via de website uit te schrijven en dit via mail te melden aan de projectverantwoordelijke! Een email alleen is niet voldoende.

Indien men dit niet doet, maakt VZW Oneiros onnodige kosten (voedsel, huur locatie) die op de deelnemer kunnen verhaald worden. VZW Oneiros hanteert daarvoor een eenheidsrichtprijs die, afhankelijk van de conjunctuur, kan variëren.

Richtlijn: Uitschrijvingen meer dan 1 maand voor het evenement zijn bespreekbaar naar teruggave van inschrijvingsgeld. Alles korter dan 1 maand voor een evenement zal enkel in de meest ernstige gevallen (ziekte/ongeval) leiden tot een al-dan-niet gedeeltelijke terugbetaling.

Gelieve bij het uitschrijven je afwezigheid steeds grondig te staven
(doktersbriefjes en/of werkgeversbewijsjes zijn geldige documenten)

Verbreking door VZW Oneiros

De vereniging kan genoodzaakt zijn een activiteit tijdelijk of blijvend te schorsen.
In dat geval zal de vereniging alles in het werk stellen om de inschrijvingsgelden zo snel mogelijk terug te betalen. De vereniging behoudt zich het voorrecht deelname te weigeren. Bij weigering worden de inschrijvingsgelden 100% terugbetaald binnen de maand na de activiteit. Deze weigering is vrijelijk te staven door de projectverantwoordelijke aan het bestuur, en zal slechts zelden betwist of herroepen worden.

Indien een deelnemer tijdens het spel wordt verwijderd, volgt geen terugbetaling.

Het bestuur van de vereniging behoudt zich het voorrecht hiervan af te wijken in positieve zin.

Bij volboeking van een evenement worden de inschrijvingsgelden voor 100% teruggestort binnen de maand na de activiteit.