Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door VZW Oneiros.

Inschrijvingen

 1. Elke deelnemer aan een event van VZW Oneiros wordt automatisch lid voor het jaar waarin het event plaatsvindt, na ontvangst van betaling.
 2. Een inschrijving is pas geldig wanneer de betaling volledig is, met gebruik van de juiste mededeling en wanneer de gegevens via de website correct zijn ingevuld met inbegrip van bevestiging van Familiale Verzekering.
 3. Deelnemers zijn verplicht zich individueel en met hun echte naam en voornaam in te schrijven voor een event, zoniet is hun inschrijving niet geldig.
 4. Het is zeer belangrijk dat er ook individueel per inschrijving wordt betaald.
  Groeps- en verzamelde betalingen dienen door onze administratie manueel te
  worden verwerkt. Deze krijgen dus de laagste prioriteit.
 5. Betalingen dienen te geschieden in Euro. Betalingen dienen steeds gedaan te worden via bankoverschrijving (geen cash stortingen of betaling op een event meer toegestaan!)
 6. Inschrijvingen voor alle activiteiten gelden tot volboeking van een activiteit. Bij gelijktijdig betalen voor een laatste beschikbare plaats hebben de projectverantwoordelijken het laatste woord in wie wordt toegelaten en wie op een eventuele wachtlijst komt.

Prijs

De prijs van een activiteit wordt kenbaar gemaakt via de Oneiros Website, affiches, strooibriefjes en / of mailings. Het bedrag van de betaling dient zo snel mogelijk na de inschrijving te worden betaald. Dit laat VZW Oneiros toe om de nodige kosten te maken om jouw deelname zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De prijs omvat het deelnamegeld, eventuele maaltijden & drank en overnachtingen, indien aangekondigd in het event.

Huur van materiaal is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Verplichtingen van VZW Oneiros

VZW Oneiros verbindt er zich toe de persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers niet aan derden kenbaar te maken tenzij op verzoek van een arts of op uitdrukkelijk verzoek van de lokale of federale overheid. Een uitzondering op deze regel is het vermelden van uw persoonlijke naam op de publieke inschrijvingslijst voor een evenement op de website en in de deelnamelijst die doorgestuurd wordt voor de verzekering.

Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemers zullen alle voor de activiteit relevante inlichtingen verstrekken, tijdig en duidelijk.

Indien verkeerde inlichtingen verstrekt worden en dit tot extra kosten of juridische twisten kan leiden, kan VZW Oneiros deze kosten in rekening brengen bij de verstrekker van de verkeerde inlichtingen, en toekomstige deelname weigeren of de deelname tijdens een activiteit beëindigen.

De deelnemer (of diens ouders in geval van minderjarigheid) MOET:

 • in het bezit te zijn van een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
 • aangesloten zijn bij een erkend ziekenfonds.

De verstrekte medische gegevens zullen enkel gebruikt worden om in geval van nood overgemaakt te worden aan hulpverleners. Het is aan de deelnemers zelf om te waken over de eventuele inname van medicatie en om gekende allergenen te vermijden, het invullen van allergieën op de medische fiche betekent geenszins dat het (de) bepaalde produkt(en) niet aanwezig zal (zullen) zijn op het evenement noch dat VZW Oneiros aansprakelijk kan gehouden worden voor een eventuele inname.

In geval van voedsel-allergie of andere voedsel-gerelateerde eisen, is het aan de deelnemers zelf om de nodige vervangende of alternatieve voeding te voorzien. Een overenkomst met de kookploeg van het desbetreffende evenement kan uiteraard altijd, mits overleg met de projectveantwoordelijke.

Verbreking door de deelnemer

Deelnemers die niet kunnen deelnemen aan een event waarvoor ze ingeschreven hebben dienen zich via de website uit te schrijven en dit via mail te melden aan de projectverantwoordelijke! Een email alleen is niet voldoende.

Indien men dit niet doet, maakt VZW Oneiros onnodige kosten (voedsel, huur locatie) die op de deelnemer kunnen verhaald worden. VZW Oneiros hanteert daarvoor een eenheidsrichtprijs die, afhankelijk van de conjunctuur, kan variëren.

Richtlijn: Uitschrijvingen meer dan 1 maand voor het evenement zijn bespreekbaar naar teruggave van inschrijvingsgeld. Alles korter dan 1 maand voor een evenement zal enkel in de meest ernstige gevallen (ziekte/ongeval) leiden tot een al-dan-niet gedeeltelijke terugbetaling.

Gelieve bij het uitschrijven je afwezigheid steeds grondig te staven
(doktersbriefjes en/of werkgeversbewijsjes zijn geldige documenten)

Verbreking door VZW Oneiros

De vereniging kan genoodzaakt zijn een activiteit tijdelijk of blijvend te schorsen.
In dat geval zal de vereniging alles in het werk stellen om de inschrijvingsgelden zo snel mogelijk terug te betalen. De vereniging behoudt zich het voorrecht deelname te weigeren. Bij weigering worden de inschrijvingsgelden 100% terugbetaald binnen de maand na de activiteit. Deze weigering is vrijelijk te staven door de projectverantwoordelijke aan het bestuur, en zal slechts zelden betwist of herroepen worden.

Indien een deelnemer tijdens het spel wordt verwijderd, volgt geen terugbetaling.

Het bestuur van de vereniging behoudt zich het voorrecht hiervan af te wijken in positieve zin.

Bij volboeking van een evenement worden de inschrijvingsgelden voor 100% teruggestort binnen de maand na de activiteit.

Ter aanvulling van de Algemene Voorwaarden

1 Verantwoordelijkheden projectverantwoordelijke

1.1    Organisatie event

De projectverantwoordelijke staat in voor het tijdig boeken en vastleggen van de locaties van zijn/haar evenementen. Tevens delegeert hij/zij bijkomende taken hieraan verbonden aan zijn/haar team van vrijwilligers. De Projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle documenten en administratie eigen aan de evenementen, en hij/zij legt deze voor bij het Bestuur ten laatste 30 kalenderdagen na afloop van een evenement.

Een evenement onder VZW Oneiros bestaat niet als aparte rechtspersoon, en als dusdaning blijft dit evenement integraal deel van de VZW. Projectverantwoordelijken worden door de Raad van Bestuur gemachtigd om evenementen te organiseren als vrijwilliger, en hebben geen vertegenwoordigingsrecht van de VZW inzake gerechtelijke of officiële aangelegenheden.

1.2    Budget en financiën

Met goedkeuren van het Bestuur beslist de projectverantwoordelijke over de uitgaven voor zijn/haar event. Hierin wordt steeds de belangen van de VZW vooropgesteld.
Hij/zij is hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de besteding en afrekening van de ter beschikking gestelde gelden.
De projectverantwoordelijk beheert het geld als een goede huisvader.
Alle gelden ter beschikking gesteld door de vereniging, alsook alle daaruit voortvloeiende aangekochte rekwisieten en documenten voor het evenement gecreëerd blijven eigendom van VZW Oneiros. Een “evenement”, noch zijn vrijwilligers, kan geen aanspraak maken op eigendommen van de VZW, die door de Raad van Bestuur kan beschikken naar believen over deze middelen.

1.3    Team

Het staat de projectverantwoordelijke vrij om (onbezoldigde) vrijwilligers in te schakelen, die het Team opmaken.
Wie en hoeveel is zijn/haar beslissing. Deze vrijwilligers betalen slechts een minimum bijdrage aan de evenementen waaraan zij meewerken als Teamlid. (25€ is vooropgesteld als minimum)
Uitzondering op deze regel zijn de keukenmedewerkers, die gratis mee mogen.

1.4    Inschrijvingen

De projectverantwoordelijke kan op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid personen weigeren (uiteraard kan hij/zij de wet op de discriminatie hierbij niet overtreden), hij/zij dient hiervan de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte te brengen met een gegronde reden van uitsluiting. Deze weigering kan zowel op voorhand gebeuren, als tijdens de evenementen zelf als hiervoor gegronde reden is.
Hij/zij dient wel rekening te houden met eventuele herroeping van het bestuur aangaande uitsluitingen en/of schorsingen.

2 Budget regelement

2.1    Toekennen

Een budget kan niet worden toegekend aan een event indien :

 1. Er niet tijdig de afrekening(en) van (de)(het) voorgaande events werd(en) ingeleverd. 
 2. Er geen budgetplan kan worden aangeleverd, waarin positieve cijfers worden aangetoond.
 3. Er geen Projectverantwoordelijke is voor het project.

2.2    Afdracht

Afdracht van een evenement aan de VZW gebeurt op basis van betalende deelnemers aan dat evenement.
Per betalende deelnemer, draagt het evenement 10€ werkingsgeld af aan de VZW. Dit dient te gebeuren ten laatste 30 kalenderdagen na afloop van een evenement.

Deze procedure wordt in detail omschreven in het document getiteld “Financieel werkingsdocument voor Evenementen onder VZW Oneiros” waarvan elke projectverantwoordelijke een exemplaar moet bezitten en gelezen hebben.

3 Waarschuwingen – uitsluitingen

3.1    Waarschuwingen

De beheerraad of de projectverantwoordelijke kan aan een deelnemer van een event een waarschuwing geven indien niet toelaatbaar gedrag vertoond wordt.
De projectverantwoordelijk dient het Bestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van uitgevaardigde waarschuwingen. Deze waarschuwingen worden “overgedragen” naar alle evenementen van VZW Oneiros.
Onder niet toelaatbaar gedrag wordt onder andere verstaan :

 1. Flagrante overtreding van geldende morele regels of richtlijnen.
 2. Terugkerend ongepast gedrag :  te hard slaan, viseren van hoofd, ongeoorloofd fysiek contact bij gevechten, …
 3. Racistische opmerkingen.
 4. Overlast door misbruik van verboden middelen of alcohol.
 5. Alle gedrag dat volgens de geldende moraal en/of geest van de vereniging als ontoelaatbaar beschouwd wordt.

Projectverantwoordelijken hebben, zoals onder 1.4 beschreven, het recht iemand onmiddellijk toegang tot hun evenement te weigeren bij uitzonderlijke gevallen.
Bij elke waarschuwing zal de deelnemer het recht krijgen zich bij het bestuur te verantwoorden.
Het bestuur kan daarbij bij gewone meerderheid beslissen om de waarschuwing te seponeren of te bekrachtigen.
Een waarschuwing blijft gedurende 1 jaar geldig (tenzij het bestuur anders beslist).
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

3.2    Uitsluiting van alle evenementen van de VZW

Na herhaaldelijke waarschuwingen kan het bestuur beslissen tot uitsluiting van een deelnemer. De termijn van deze uitsluiting zal afhankelijk gemaakt worden van de ernst van de feiten.  De deelnemer kan zich ten opzichte van het bestuur verantwoorden, zij beslissen dan per gewone meerderheid of de uitsluiting geseponeerd of bekrachtigd wordt.
Het bestuur brengt de deelnemer schriftelijk op de hoogte (per brief of e-mail) van de beslissing.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Een Live Action Role Playing Game, afgekort tot LARP of LRP (van Live Role Playing) is een rollenspel waaraan enkele tientallen tot honderden spelers tegelijkertijd in een verhaal meespelen. De spelers zijn allen bij het verhaal betrokken en de handelingen van de spelers zijn niet van tevoren vastgelegd, maar er zijn wel bepaalde richtlijnen. Elke speler heeft namelijk zelf een "personage" verzonnen en probeert naar de persoonlijkheid van dit personage te handelen. Spelers reageren op gebeurtenissen, waarbij bijna alle acties geïmproviseerd worden.

Locatie en spelwereld

Een LARP speelt zich doorgaans af op een groot terrein, vaak een bos, maar soms ook een veld van enkele duizenden vierkante meters, dat dient als een soort openluchttheater. Een LARP speelt zich over het algemeen af in een fantasiewereld, al dan niet gebaseerd op een wereld die oorspronkelijk bedoeld is voor zogeheten tabletop-roleplay.

Rollenspellen waarbij het doel is historische gebeurtenissen of tijdperken zo realistisch mogelijk na te spelen, worden doorgaans geen LARP genoemd, maar "Reenactment".

Voorbeelden van fantasiewerelden waar een LARP zich kan afspelen:

 • Een wereld gebaseerd op het tijdperk van de Vikingen
 • Een wereld gebaseerd op het tijdperk van de Kelten
 • Een wereld gebaseerd op het tijdperk van de Romeinen
 • Een Fantasy-wereld, bijvoorbeeld een wereld zoals in D&D of de boeken vanTolkien.
 • Een Horror-wereld, bijvoorbeeld de wereld waarin de boeken van H.P. Lovecraft zich afspelen, of een spel dat zich afspeelt in de World of Darkness zoals Vampire the Masquerade.
 • Een Science-Fiction wereld, bijvoorbeeld een wereld gebaseerde op Star Trek of de Dystopische Cyber-Punk van William Gibson.
 • Een alternatieve historische setting waar magie of technologie zich verder ontwikkeld hebben zoals Steampunk.
 • Een Post-Apocalyptische wereld, bijvoorbeeld gebaseerd op de film Mad Max of het computerspel Fallout.

Doel van het spel

De spelleiding (de "Crew") heeft een verhaal verzonnen met mysteries en intriges. Spelers hebben echter geen van tevoren vastgelegde rol, en moeten improviseren binnen de spelregels. Omdat spelers grotendeels zelf bepalen wat ze tijdens een weekend willen bereiken en hoe ze dat willen doen, kan het gebeuren dat het verhaal gedurende een evenement op de achtergrond raakt, of zelfs herschreven moet worden vanwege gebeurtenissen die de spelleiding niet heeft voorzien.

Een LARP-spel kan het vervolg zijn op een vorig evenement. Dan is het verhaal ook een logisch vervolg op het vorige, gecombineerd met de gebeurtenissen die zich toen afspeelden. Sommige LARP-verenigingen organiseren enkele keren per jaar LARP-weekenden, waarbij het verhaal elk weekend verder gaat waar het het weekend daarvoor gebleven is. Bij sommige andere groepen geldt dat de tijd die tussen twee opeenvolgende evenementen zit, ook in de spelwereld is verstreken. Spelers mogen dan zelf bedenken wat hun personage heeft gedaan in die periode, of de crew deelt hen mee wat er gebeurd is.

Het scenario

Er zijn verschillende soorten verhalen. Zo zijn er bijvoorbeeld:

 • Hack & slash, waarbij vechten centraal staat. Het plot is vaak een oorlog of conflict tussen twee groeperingen.
 • Intrige (al dan niet politiek). Gekonkel en diplomatie staat centraal, en er wordt niet of nauwelijks gevochten.
 • Mysterie en horror. Onverklaarbare gebeurtenissen, al dan niet van bovennatuurlijke aard, die onderzocht kunnen worden.

De meeste LARP verhalen zijn een combineren deze aspecten. Uit noodzaak of persoonlijke motivatie zullen spelers zich in het verhaal gaan mengen. Om de moeilijkheden waar ze voor staan te overkomen, is ook een stuk samenwerking nodig. Samenwerking waarbij niet alleen met de sterke kanten van een personage gespeeld wordt, maar ook met de zwakke kanten. De verschillende personages in het spel moeten daarom eventuele verliezen ook kunnen accepteren. Doel van het spel is dan ook niet om "te winnen", maar om het personage waar mee gespeeld wordt, te laten "groeien". Want, ondanks dat regels gemakkelijk te ontduiken zijn, zorgt de acceptatie er juist voor dat de personages kunnen groeien gedurende het verloop van meerdere spelen. Tevens kunnen juist de zwakke kanten van een personage soms de sleutel zijn tot het succes van een missie.

Een personage verzinnen

Over het algemeen stelt een speler voorafgaand aan een LARP-evenement een personage samen, hoewel er ook evenementen zijn waarbij de spelleiding personages samenstelt en onder de spelers verdeelt.

Het verzinnen van een personage kan op meerdere manieren. De meest gebruikte manier is het verdelen van een vast aantal "vaardigheidspunten" over een vooraf opgestelde lijst met vaardigheden. Elke vaardigheid kost een zeker aantal punten. Er kan dus slechts een beperkt aantal vaardigheden worden uitgekozen, die uiteindelijk mede bepalend zijn voor de keuzes en handelingen van het personage tijdens het spel.

Uit welke vaardigheden gekozen kan worden, en hoeveel vaardigheidspunten een speler te besteden heeft, verschilt per LARP-groep. Voorbeelden van veel voorkomende vaardigheden zijn:

 • Levenspunten - veel LRP-groepen hanteren een vechtsysteem waarbij een speler Levenspunten (LP) heeft. Wapens doen een aantal LP schade. Wordt een speler geraakt door een wapen, dan trekt hij de schade af van het aantal LP dat hij op zijn lichaam heeft. Als de speler te veel levenspunten verliest, zal zijn personage sterven.
 • Gevechtsvaardigheden - Om kunnen gaan met wapens, schilden en/of pantsers. Bij sommige LARP-groepen is een vaardigheid vereist om met bepaalde wapens te mogen vechten, andere groepen hanteren een systeem waarbij iedereen met alle wapens mag vechten maar mensen met een gevechtsvaardigheid meer schade veroorzaken of een ander tactisch voordeel krijgen. Sommige groepen stellen dat iedereen altijd met alle wapens kan vechten, en kennen geen speciale gevechtsvaardigheden.
 • Kennisvaardigheden - Bijvoorbeeld lezen, schrijven, vreemde talen, kruidenkennis en occulte kennis.
 • Praktische vaardigheden - Bijvoorbeeld sloten openen, smeden, knutselen en EHBO.
 • Bovennatuurlijke vaardigheden - Vaardigheden voor priesters, magiërs, sjamanen en tovernaars zodat ze gebruik kunnen maken van spreuken en rituelen.

Bij veel LARP-groepen kunnen spelers kiezen uit verschillende stammen, volkeren, werkgevers of andere facties. Vaak heeft iedere factie zijn eigen voor- en nadelen en binnenspel uitdagingen.

Kostuums

Spelers dragen een kostuum dat bij hun personage en bij de spelwereld past. Veel LARP-groepen omschrijven hoe de kleding van een bepaald type personage eruit ziet. Spelers kunnen hun kleding zelf maken, of kopen bij winkels die gespecialiseerd zijn in toneel- en/of LARP-kostuums.

Figuranten krijgen van de organisatie de nodige kostuums en wapens ter beschikking, alhoewel dit niet voor alle LARP groepen opgaat. Meestal is de crew best wel dankbaar als figuranten zelf wat kostuums meebrengen.

Regels

Iedere LARP-groep heeft zijn eigen spelregels. Onderstaande basisregels worden echter door vrijwel alle groepen gehanteerd:

Gevechten en wapens - Gevechten tijdens een LARP worden doorgaans uitgespeeld door met speciale, veilige wapens te vechten (hoewel er LARP-groepen zijn die alle acties, inclusief gevechten, uitspelen m.b.v. speciale kaarten en groepen waarbij niet gevochten kan worden). Deze wapens zijn meestal gemaakt van schuimrubber bedekt met latex en worden voor aanvang van een evenement gekeurd door de spelleiding. Doel hiervan is om te controleren of de wapens veilig genoeg zijn om spelers mee te slaan zonder ze effectief te verwonden. Over het algemeen mogen wapens niet te hard zijn, geen scherpe uitsteeksels hebben en geen punt die in een oogkas past. Sommige LARP-groepen staan uit het oogpunt van veiligheid geen (kruis)bogen toe, bij andere groepen zijn ze toegestaan mits ze aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen.

Ervaringspunten - Bij de meeste LARP-groepen kan een personage tijdens het spel "doodgaan". Overleeft het gekozen personage echter een aantal evenementen, dan kan het groeien. Dit kan zowel in sterkte als in aantal vaardigheden. Sommige LARP-groepen hanteren een spelsysteem waarbij personages nooit definitief dood kunnen gaan.

Time-Stop, Time-In, Buitenspel en binnenspel - Alles dat met het spelgebeuren zelf te maken heeft wordt "Ingame" (ook wel "binnenspel") genoemd. Alles wat er buiten valt wordt "Outgame" ("buitenspel") genoemd. Dit geldt voor zowel acties, als locaties, als informatie. Op een buitenspel locatie is een speler zichzelf, niet het personage dat hij speelt. Sommige verenigingen hanteren een bepaald handgebaar dat spelers kunnen maken om aan te geven dat ze even tijdelijk uit het spel zijn. Bij sommige verenigingen zijn er ook zogenaamde 'refs' of 'judges', die in sommige gevallen volledig actief deelnemen als figurant, maar ook namens de organisatie situaties binnenspel of buitenspel kunnen verklaren door gebruik te maken van afgesproken roeptermen. Bij een Time-Stop wordt het spel stilgelegd en blijft iedereen ter plaatse staan terwijl de organisatie zaken aanpast of regelkwesties oplost. Bij Time-In gaat het spel terug verder en spelers hervatten de acties van hun personages vanaf het punt waar er time-stop werd uitgeroepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er een bijzonder voorval voorbereid moet worden, of de veiligheid in het gedrang komt. Buitenspel informatie is informatie die de speler zelf kent, maar zijn/haar personage niet. De betreffende informatie mag dan ook niet binnenspel gebruikt worden. Het binnenspel gebruiken van buitenspel kennis wordt ook wel meta-gamen genoemd, en is altijd een reden tot sancties omdat er eerlijkheid verwacht wordt van alle deelnemers.

Veiligheid - Veiligheid staat bij LARP hoog in het vaandel; vechtscènes als het donker is of in een gesloten ruimte zijn over het algemeen niet toegestaan omdat het risico op ongelukken veel groter is; mocht een gevecht ontstaan op een risicolocatie (bv. vlakbij prikkeldraad, of waar veel wortels liggen), dan wordt het spel stilgelegd met een zgn. Time Stop en wordt het gevecht verplaatst naar een veiligere locatie. Meestal worden de wapens gecontroleerd voor het evenement op hun veiligheid. Een zwaard moet bijvoorbeeld niet te zwaar zijn en de kern mag niet voelbaar zijn. Het hele wapen moet een zacht omhulsel hebben behalve het handvat. Elk evenement dient 1 of meerdere EHBO-verantwoordelijken te hebben, alsook een goed aangevulde EHBO koffer. In het uitzonderlijke geval van een blessure tijdens het spel wordt het spel dadelijk stilgelegd en de EHBO mensen nemen de geblesseerde mee naar een plaats waar er verzorging kan worden toegediend. Als er ernstige verwondingen voorvallen wordt er een rit naar het dichtstbijzijnde hospitaal verzorgd.a

Wij zijn de Oneiros Demo Crew, of kortweg ODC. Onder de vlag van vzw Oneiros trekken wij de wijde wereld in om onze vereniging te promoten door het gekostumeerd opleuken van allerhande evenementen.

Oneiros heeft zich als missie voorgenomen Live Action RolePlaying (LARP) te ondersteunen en te verspreiden onder een zo breed mogelijk publiek. Wij willen de mensen hiermee laten kennismaken door hen in real life erbij te betrekken. Een confrontatie tussen de fantasiewereld en de dagdagelijkse realiteit. Een clash tussen universums.

Hoe kunnen wij dat doen? Heel eenvoudig; voor onze beide partijen is het een win-win situatie.

Stel: u heeft een evenement gepland dat met een thematische aanvulling van personages net dat beetje extra panache zou krijgen, die extra punch. Dan zijn wij voor u de geknipte groep om mee in zee te gaan.

Wat is nu die thematische aanvulling? Wel, dat kan heel ruim worden geïnterpreteerd. Wij hebben het potentieelgestalte te geven aan een waaier van personages die aan de menselijke fantasie zijn ontsproten.

Misschien enkele voorbeelden om een concreter beeld te schetsen?In het verleden werden wij al gevraagd om evenementen rond bijvoorbeeld Game of Thrones op te leuken, de release van sommige games in een winkel kracht bij te zetten, een jeugdvereniging op een jaarmarkt te ondersteunen in een thema rond ridders en prinsessen en zoveel meer.

De setting die wij kunnen neerzetten is zeer breed en varieert van regelrechte Lord of the Rings-achtige fantasy over steampunk en Victoriaans Londen naar post-apocalyptische toestanden. Alles is eigenlijk mogelijk.

U leest het, wij komen uw evenement in thema en in outfit bevolken en de aanwezigen meenemen naar een alternatieve realiteit. Bekijk gerust even onze webstek, facebookpaginaen foto’s om u nog meer te laten overtuigen van onze meerwaarde op uw evenement.

Aarzel vooral niet om ons uw vragen door te sturen. Alles is mogelijk en wij nemen alles graag, zonder verplichtingen, eens met u door.

Voor onze aanwezigheid op een event vragen wij uiteraard een kleine vergoeding (financieel of materieel) waarmee wij ons materiaal kunnen onderhouden en nieuw materiaal kunnen aankopen.

U kan ons bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of rechtstreeks bij Annelies (0472/70.09.43) en Tom (0498/63.16.63)

Hieronder vind je alle nodige adressen en gegevens van van VZW Oneiros. Zij zullen je verder helpen met al je mogelijke vragen en noden.

Maatschappelijke Zetel
Oneiros vzw,

Sint Bavoweg 11
2450 Meerhout

België


Bekijk hier de Statuten, de algemene Inschrijvingsvoorwaarden, het huishoudelijk reglement van VZW Oneiros.


Financieel
Rekening België: BE69 0017 5595 0378


Het bestuur

Voorzitter
Tom Boeckx
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris en webmaster
Jan Mertens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester
Tim Belmans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De evenementen

Aether
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dromen van Ankoria
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

End Times
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Haven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Subcategorieën